1. سیستم های کنترل گروهی پهبادها
  2.  توسعه سیستم های پیشرانش
  3. تغییر طراحی ظاهری وسایل پرنده
  4.  بهینه سازی مصرف سوخت
  5.  کاربردهای نوین وسایل پرنده
  6.  کاربردهای فناوری های نوین در طراحی هواپیما
  7. افزایش دقت در پردازش تصویر در شناسایی هدف
  8.  ...و ایده های آزاد خلاقانه در صنعت هوایی کشوری