1396-08-15
1396-08-20
1396-08-21
1396-08-27
1396-09-02
مسابقه
جشنواره ایده بازار هوائی و هوانوردی
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1396-07-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1396-08-10
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1396-08-11
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-08-16
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-08-24
1396-09-11
1396-09-11