1396-10-25
1396-11-04
1396-11-20
مسابقه
جشنواره ایده بازار هوائی و هوانوردی
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1396-08-25
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1396-09-04
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1396-09-06
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-09-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-09-23
1396-11-30 14:00
1396-11-30 18:30