1396-10-30
1396-11-09
1396-11-20
مسابقه
جشنواره ایده پردازی هوائی و هوانوردی
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1396-10-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1396-11-04
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1396-11-09
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-11-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-11-27
1396-11-30 15:00
1396-11-30 17:00