راهنمای استفاده از سامانه

ابتدا شرکت کنندگان می بایستی در وب سایت در قسمت "عضویت" ثبت نام کنند،  بعد از آن می توانند "ثبت ایده" و همچنین "شرکت در کارگاه" را انتخاب نمایند.

برای استفاده بهتر از سامانه حتما" از "راهنمای سامانه" استفاده نمایید.