سازمان جشنواره
منوچهر منطقی
رئیس جشنواره
استاد تمام مدیریت فناوری
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی
پست الکترونیکی: manteghi [at] ut.ac.ir
محمد علی زارع چاهوکی
مجری طرح
استاد تمام دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mazare [at] ut.ac.ir
احمد بیرانوند
نائب رئیس جشنواره
مشاور عالی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی
پست الکترونیکی: a.beyranvand [at] iatdh.isti.ir
مهدی تاج پور
دبیر جشنواره
دانشجوی دکتری کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: tajpour [at] ut.ac.ir
سید اسماعیل ربانی
ناظر اجرایی
کارشناسی ارشد
مسئول ترویج و فرهنگ سازی فناوری ستاد هوایی و هوانوردی
پست الکترونیکی: e.rabbani [at] iatdh.isti.ir
کمیته علمی
حسین پورفرزانه
دبیر کمیته علمی
دکتری مکانیک
پست الکترونیکی: hopo51 [at] yahoo.com
امیر رضا کوثری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kosari_a [at] ut.ac.ir
فرهاد قدک
عضو کمیته علمی
استاد هوافضای دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پست الکترونیکی: fghadak [at] chmail.ir
محمدعلی امیری آتشگاه
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: atashgah [at] ut.ac.ir
دکتر بابک ضیا
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: bziyae [at] ut.ac.ir
فرشاد پازوکی
عضو کمیته علمی
دکتری هوافضا - استادیار
پست الکترونیکی: far.pazooki [at] gmail.com
سعید ادیب نظری
عضو کمیته علمی
استاد تمام هوافضای دانشگاه شریف
پست الکترونیکی: adib [at] sharif.edu
علیرضا درویشی
عضو کمیته علمی
دکتری مکانیک
پست الکترونیکی: dr.darvishi [at] badrsystem.com
کمیته اجرایی
نیما حسن زاده سرهنگی
عضو کمیته اجرایی
کارشناسی -دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: nimasarhangi [at] ut.ac.ir
سیده سارا سادات شریفی
عضو کمیته اجرایی
کارشناسی رشته ادیان و عرفان تطبیقی - دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sarasadatsharifi [at] gmail.com