حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده نقره ای
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
حمایت کننده برنزی
معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده برنزی
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
بنیاد غیر دولتی توسعه علوم و فناوریهای هوا و فضا
کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران