دکتر مجید سرسنگی - معاون فرهنگی دانشگاه تهران

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مجید سرسنگی - معاون فرهنگی دانشگاه تهران